Darovací smlouva a daně

Věnovat někomu nějakou drobnost, nebo dokonce i nemovitost, je naprosto běžnou součástí lidského života. Nezáleží na tom, zda rodiče nebo prarodiče darují svým dětem či vnoučatům určitou finanční částku, automobil či chatu, podle zákona je tímto aktem uzavřena darovací smlouva.

Kdy sepsat darovací smlouvu

V každém případě je darovací smlouva uzavřena v okamžiku, kdy jeden člověk něco bezplatně daruje druhému. Nejčastějším předmětem darování jsou peníze. Kromě peněz, movitostí či nemovitostí lze darovat i určité právo (licenci). Ne vždy je nutná písemná forma. Zákon ji vyžaduje v případě, kdy je darována nemovitost a v některých případech je to i u movitých věcí, a to zejména když je darována movitá věc, u které při darování neproběhlo odevzdání a převzetí dané movité věci.

Přechod vlastnictví k darované věci

Podmínkou nabytí vlastnictví je, že dárce musí věc darovanému předat a ten ji musí přijmout. V případě nemovitostí vzniká vlastnictví k daru v okamžiku, kdy katastr nemovitostí učiní vklad do systému. Rovněž v případě darování je potřeba platit daň z nemovitosti. V praxi může dojít k situaci, že je uzavřena darovací smlouva, ale nedojde k fyzickému předání a převzetí darované věci. Pak je nutné vymáhat dar soudní cestou.

Darovací daň

Povinnost platit darovací daň nemají podle zákona obdarovaní, kteří patří do nejužšího okruhu rodiny dárce. To znamená rodiče, potomci, sourozenci, prarodiče, strýcové a tety apod. Existují však případy, ve kterých je nutné darovací daň zaplatit. Například darovaný finanční obnos může být v některých případech považovaná za příjem a pak se na ni vztahuje daň z příjmu fyzických osob. Naopak jsou případy, kdy je možné si odečíst dar z daní (dobročinné účely, dary obcím, na podporu vědy, vzdělávání, nebo dary na účely zdravotnické, ekologické, humanitární, církevní apd.

Dědické řízení a dar

Občanský zákoník přísně zakazuje uzavírat darovací smlouvy, ve kterých dárce někomu něco daruje až po své smrti. Takové smlouvy jsou považovány za neplatné od samotného počátku. Takové případy jsou otázkou dědictví a závěti. Pokud chce někdo někomu něco darovat posmrtně, musí bezpodmínečně sepsat poslední vůli. S tím souvisí také dědická daň.