Jakou funkci má relé

Relé je elektrické nebo elektronické zařízení navržené tak, aby za vhodných vstupních podmínek způsobovalo stálou náhlou změnu stavu v jednom nebo více výstupních obvodech. Relé reaguje na změnu určité fyzikální vstupní veličiny (např. napětí, proud, tlak tekutiny, teplota) takovým způsobem, že při překročení určité hodnoty se výstupní signál náhle změní.

Využití relé

Díky relé mohou mít signály s vyšším napětím nebo proudem účinky v obvodech s různými úrovněmi signálu. Relé se také používají k násobení signálů. Mohou reagovat na příslušné kritérium vstupní velikosti.

Typy relé

Elektromagnetické relé

Elektromagnetická relé pracují na principu elektromagnetu: proud tekoucí v cívce relé vytváří magnetické pole, které přitahuje ocelový můstek (nazývaný také kotva), který uzavírá nebo otevírá příslušný kontakt nebo jejich sadu.

Statické relé

Statické relé neboli polovodičové relé má činnost založenou na použití elektronických, magnetických, optických nebo jiných prvků, s výjimkou pohyblivých částí. Podle napájení se rozlišuje na jednofázové a fázové relé. Statické relé nesmí být používáno jako prvek zajišťující účinné izolační přerušení.

Digitální relé

Příkladem elektronicky digitálně řízeného relé je přenosová brána.

Časová relé

Časové relé je zařízení, jehož mechanismus nebo systém vykonává různé časové funkce, například zpožděné zapnutí, zpožděné spadnutí, apod.

Bezpečnostní relé
Bezpečnostní relé je určené pro bezpečnostní řídicí systémy zařízení (elektromotory, průmyslové stroje), tzv. nouzový vypínací systém. Obvykle obsahuje dva kontakty, které jsou spojeny dvěma nezávislými bezpečnostními obvody. Cívka obvodu pracovního povolení se aktivuje pouze tehdy, když jsou oba kontakty sepnuty současně. V případě poruchy, tj. stisknutím bezpečnostního tlačítka a aktivací dalších ochranných opatření nebo v případě zkratu v bezpečnostních obvodech, je vstupní obvod otevřen a, dojde k odpojení od napájení. Hlídací proudové relé má vysokou trvanlivost, zpravidla až do desítek milionů spojení.